آموزش ساختمان‌های انتقال و توزیع آب (مرور و حل تست) درس 1: سد و نیرو‌های وارد بر آن

آموزش ساختمان‌های انتقال و توزیع آب (مرور و حل تست) درس 1: سد و نیرو‌های وارد بر آندرس یکم: سد و نیروهای وارد بر آن و بررسی پایداری سدها پایداری در برابر لغزش تنش یا خستگی قائم در سطح بدنه سد…
آموزش ساختمان های انتقال و توزیع آب (مرور و حل تست),مهندسی عمران,مهندسی آب 

  
 درس 

source