آموزش مدیریت سیستمی با رویکرد پویایی سیستم برای سازمان‌ها درس 7: بررسی مدل‌های مربوطه

آموزش مدیریت سیستمی با رویکرد پویایی سیستم برای سازمان‌ها درس 7: بررسی مدل‌های مربوطهبرای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید:
https://faradars.org/FVMNG97082

سیستم پویا، یک متدولوژی شایسته در بخش ساختار، عملکرد و فرایند سازمان‌های نوین امروزی به شمار می‌رود. از طریق پویا شناسی سیستم، به دنبال شبیه‌سازی فرایند یادگیری در سازمان بوده تا به کمک آن بتوان تحلیل های مدیریتی و فرایندهای تشخیص داده شده را شبیه‌سازی نمود. در واقع هدف اصلی پویا شناسی، درک و چرایی عملکردهای رفتاری در سازمان است زیرا با تحلیل و بررسی آن می توان شکاف‌های احتمالی ایجاد شده در بخش‌های مختلف را شناسایی کرد و به دنبال آن به بهینه‌سازی این بخش‌ها پرداخت.

سرفصل‌های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از:

درس یکم: آشنایی با مدیریت سیستمی با رویکرد پویایی سیستم
درس دوم: تفکر سیستمی
درس سوم: معماری سازمانی
درس چهارم: نگرش سیستمی
درس پنجم: تغییرات نوین در حوزه کسب و کار
درس ششم: ساختار و رفتار سیستم‌ های پویا
درس هفتم: بررسی مدل های مربوطه
درس هشتم: مثالی کاربردی

مفید برای رشته های
مهندسی صنایع
مدیریت

مدرس:
رضا معینی جزنی
 
5.00
 4:3 
 درس 

source