آموزش مقاومت مصالح – ویژه رشته عمران درس 6: خمش

آموزش مقاومت مصالح – ویژه رشته عمران درس 6: خمشآموزش مقاومت مصالح – ویژه رشته عمران

برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید:
https://faradars.org/FVTIMEC101

مقاومت مصالح، درسی بنیادین در علوم مهندسی است. این شاخه از مهندسی به بررسی نیروها و تغییر شکل‌های تحمیل شده به جسم می‌پردازد و ابزارهایی در اختیار مهندسان می‌گذارد که با استفاده از آن‌ها می‌توان سازه را به نحوی طراحی کرد که توان مقاومت در برابر آن نیروها و تغییر شکل‌ها را داشته باشد. از این رو در درس مقاومت مصالح دو موضوع اهمیت ویژه‌ای دارند که شامل: کنش‌های وارد شده به جسم و واکنش جسم در برابر آن‌ها است.

سرفصل های مورد بحث در این فیلم آموزشی عبارتند از:

درس یکم: مروری بر روابط ساده استاتیک
کلیات
روابط برداری
مفهوم گشتاور
مفهوم تعادل
خرپاها
نیروهای داخلی
رسم دیاگرام برش و خمش
مثال‌های دوره‌ای
درس دوم: تنش و کرنش
تعادل
مفهوم تنش
انواع تنش
طراحی به روش تنش مجاز
طراحی به روش حالات حدی
مفهوم کرنش
درس سوم: انتقال تنش‌ها روی دایره مور
درس چهارم: تغییر شکل‌های محوری
تغییر شکل محوری و سختی محوری
اصل جمع آثار قوا
حل مسائل نامعین
اثر دما
تمرکز تنش و اصل سنت ونانت
درس پنجم: پیچش
تغییر شکل پیچشی
تنش برشی ناشی از پیچش
سازه های نامعین پیچشی
درس ششم: خمش
دیاگرام و پوش برش و خمش
تنش خمشی
تغییر شکل خمشی
تیرهای مرکب
طراحی به روش تنش مجاز
درس هفتم: برش
دیاگرام برش
تنش برشی
جریان برش
درس هشتم: منبع‌‎های تحت فشار جدار نازک
مخازن جدار نازک
ترکیب انواع تنش‌ها

مفید برای رشته‌های

مهندسی عمران

مدرس:
مهندس سهند سلیلی
 
0.00
 15:35 
 درس 

source