الديبلوماسي محمد العربي زيتوت : حديث عن إستقالة بوتفليقة و تطبيق المادة 7و8 من الدستور الجزائري

الديبلوماسي محمد العربي زيتوت : حديث عن إستقالة بوتفليقة و تطبيق المادة 7و8 من الدستور الجزائريCamera,photography,Hélicoptère,photographie,prise de vue,vue du ciel,espace,satellite,surveillance,radar,infrarouge,frontière,image,photo,haute résolution,armée,technologie,grande ang 

  
 تطبيق 

source