اموزش زبان انگلیسی به روش نصرت درس شانزدهم‌ مناسب برای افراد مبتدی تا پیشرفته

اموزش زبان انگلیسی به روش نصرت درس شانزدهم‌ مناسب برای افراد مبتدی تا پیشرفتهمتن مکالمه

👨🏼‍🦰hello Mina 👩hello Jim 👨🏼‍🦰can I borrow some money Mina?👩 do you want cash? 👨🏼‍🦰yes please 👩okay I have some cash in my wallet. How much do you need?👨🏼‍🦰 $14👩 that’s a lot of money I only have $10 with me but I can give you four more dollars tomorrow night 👨🏼‍🦰I need the money now tomorrow night is too late anyway👩 alright then here’s $10 maybe Sarah can give you some more money👨🏼‍🦰 thanks a lot👩 you’re welcome

درس پانزدهم 👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼👇🏼

اموزش زبان انگلیسی به روش نصرت درس پانزدهم مناسب برای افراد مبتدی و متوسط https://youtu.be/X9kTlL2Wczo
درس اول برای افرادی که تازه به کانال ما پیوسته اند

آموزش زبان انگلیسی به روش نصرت https://youtu.be/2f_3iWJfICU

برای حمایت ازما کانال را لایک و سابسکرایب کنید با تشکر از همه ی شما
دوستان
 
4.88
 35:20 
 درس 

source