دکتر عبدالکریم سروش- شرح مثنوی, دفتر نخست – جلسه سوم

دکتر عبدالکریم سروش- شرح مثنوی, دفتر نخست – جلسه سومدکتر عبدالکریم سروش- شرح مثنوی دفتر نخست
جلسه سوم در دانشگاه استانفورد – کالیفرنیا
May 19, 2016
 
4.55
 1:26:45 
 شرح 

source