قواعد فقهي واصولي درس -2 كامل كردن قاعده ارشاد و وارد شدن به قاعده الضرورات تبيح المحظورات

قواعد فقهي واصولي درس -2 كامل كردن قاعده ارشاد و وارد شدن به قاعده الضرورات تبيح المحظوراتسلسله درسهايي در قواعد فقهی واصولی درس دوم- کامل کردن بحث در قاعده ارشاد و وارد شدن به قاعده الضرورات تبیح المحظورات
سخنراني توسط: منصوره شبيري خاقاني

http://www.mansourehshobeyri.org/fa/
mansoureh-,shobeyri-,shobiri-,shia-,aqideh-,اسلام-,شیعه-,قواعد فقهی,قواعد اصولی,قاعده ارشاد,فقه,اصول,تشیع,الضرورات تبیح المحظورات 
0.00
 22:48 
 درس 

source