كورته فلمى (مال بى ئافره ت )

كورته فلمى (مال بى ئافره ت )In: Shex_Qaro_Official Fb : Shex Qaro Snap : Qaro11.
 

  
 ت 

source