هه‌ ولێر و حه‌ یرانی‌ ما م حسه ‌ن سیساوه‌

هه‌ ولێر و حه‌ یرانی‌ ما م حسه ‌ن سیساوه‌urdu music,kurdish,gospel,turkish music,sido,animoto,bushido,choir,concert 

  
 ن 

source