۷۰ کلن ښوونکی په کوڅو کې ماشومانو ته درس وایي

۷۰ کلن ښوونکی په کوڅو کې ماشومانو ته درس وایيد عراق په کرکوک ښار کې یو ښوونکی خامس علي وایي دی نغواړي چې د جنګونو له امله د ماشومانو وخت ضایع شي نو په کوڅه…
 

  
 درس 

source