آموزش مبانی تکریم ارباب‌رجوع – ویژه سازمان‌های دولتی درس 1: تکریم ارباب‌رجوع در اسلام

آموزش مبانی تکریم ارباب‌رجوع – ویژه سازمان‌های دولتی درس 1: تکریم ارباب‌رجوع در اسلام برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: https://faradars.org/FVMNG9708 کلید و رمز موفقیت اجرای عملی مفهوم مشتر…       درس  source

آموزش مبانی تکریم ارباب‌رجوع – ویژه سازمان‌های دولتی درس 6: مبانی ارتباط مناسب با ارباب‌رجوع

آموزش مبانی تکریم ارباب‌رجوع – ویژه سازمان‌های دولتی درس 6: مبانی ارتباط مناسب با ارباب‌رجوع برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: https://faradars.org/FVMNG9708 کلید و رمز موفقیت اجرای عملی مفهوم مشتر…       درس  source

آموزش مقاومت مصالح – ویژه رشته عمران درس 6: خمش

آموزش مقاومت مصالح – ویژه رشته عمران درس 6: خمش آموزش مقاومت مصالح – ویژه رشته عمران برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: https://faradars.org/FVTIMEC101 مقاومت مصالح، درسی بنیادین در علوم مهندسی است. این شاخه از مهندسی به بررسی نیروها و تغییر شکل‌های تحمیل شده به جسم می‌پردازد و ابزارهایی در اختیار مهندسان… متابعة قراءة آموزش مقاومت مصالح – ویژه رشته عمران درس 6: خمش

آموزش مقاومت مصالح – ویژه رشته عمران درس 7: برش

آموزش مقاومت مصالح – ویژه رشته عمران درس 7: برش آموزش مقاومت مصالح – ویژه رشته عمران برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: https://faradars.org/FVTIMEC101…       درس  source

آموزش مبانی تکریم ارباب‌رجوع – ویژه سازمان‌های دولتی درس 4: اصول تکریم ارباب‌رجوع

آموزش مبانی تکریم ارباب‌رجوع – ویژه سازمان‌های دولتی درس 4: اصول تکریم ارباب‌رجوع برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: https://faradars.org/FVMNG9708 کلید و رمز موفقیت اجرای عملی مفهوم مشتر…       درس  source

آموزش مبانی تکریم ارباب‌رجوع – ویژه سازمان‌های دولتی درس 2: آشنایی با طرح تکریم ارباب‌رجوع

آموزش مبانی تکریم ارباب‌رجوع – ویژه سازمان‌های دولتی درس 2: آشنایی با طرح تکریم ارباب‌رجوع برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: https://faradars.org/FVMNG9708 کلید و رمز موفقیت اجرای عملی مفهوم مشتر…       درس  source

آموزش مقاومت مصالح – ویژه رشته عمران درس 3: انتقال تنش‌ها روی دایره مور

آموزش مقاومت مصالح – ویژه رشته عمران درس 3: انتقال تنش‌ها روی دایره مور آموزش مقاومت مصالح – ویژه رشته عمران برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: https://faradars.org/FVTIMEC101…       درس  source

آموزش مقاومت مصالح – ویژه رشته عمران درس 4: تغییر شکل‌های محوری

آموزش مقاومت مصالح – ویژه رشته عمران درس 4: تغییر شکل‌های محوری آموزش مقاومت مصالح – ویژه رشته عمران برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: https://faradars.org/FVTIMEC101…       درس  source

آموزش مبانی تکریم ارباب‌رجوع – ویژه سازمان‌های دولتی درس 5: مدیریت شکایت‌‎های ارباب‌رجوع

آموزش مبانی تکریم ارباب‌رجوع – ویژه سازمان‌های دولتی درس 5: مدیریت شکایت‌‎های ارباب‌رجوع برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: https://faradars.org/FVMNG9708 کلید و رمز موفقیت اجرای عملی مفهوم مشتر…       درس  source