آموزش حمل‌ و‌ نقل چوب درس پنجم: دپوی چوب‌آلات

آموزش حمل‌ و‌ نقل چوب درس پنجم: دپوی چوب‌آلات برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: https://faradars.org/FVTINR101 حمل و نقل چوب از جمله حساس‌ترین و دشوارت… آموزش حمل و نقل چوب,علوم و مهندسی جنگل      درس  source

آموزش حمل‌ و‌نقل چوب درس شانزدهم: استفاده از هلیکوپتر در خروج چوب‌آلات

آموزش حمل‌ و‌نقل چوب درس شانزدهم: استفاده از هلیکوپتر در خروج چوب‌آلات برای کسب اطلاعات بیشتر، به این لینک مراجعه نمایید: https://faradars.org/FVTINR101 حمل و نقل چوب از جمله حساس‌ترین و دشوارت… آموزش حمل و نقل چوب,علوم و مهندسی جنگل      درس  source